2012-12-18 17:39ความแตกต่าง All i-frame กับ IPB compressions
All i-frame มีภาพจริงทุก frame